odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

Allesø historie

Her følger en artikel om Allesø og dens værdier, set på historisk baggrund. Artiklen er skrevet og venligst udlånt af Hans Henrik Jacobsen.

Selv om Allesø er en del af Odense kommune, har den bevaret sit landsbypræg, og det bør der værnes om. Allesø har ikke gennemgået den udvikling, som øvrige tidligere landsbyer i den gamle kommune har. Mens Næsby har udviklet sig til en forstad til Odense, og der er opstået større parcelhuskvarterer i Kirkendrup og Broby, er Allesø forblevet landsby med de karakteristiske træk, der kendetegner en sådan.

At Allesø i det væsentlige har bevaret sit gamle præg skyldes i det væsentlige dens beliggenhed. Den er en del af Sletten og ligger mellem de to landeveje, der fører fra Odense til Bogense. Havde den ligget ved den ene af disse landeveje, havde det uden tvivl sat sit præg på den oprindelige landsby, og en stærkt trafikeret færdselsåre gennem byen havde spoleret den stille idyl, der fortsat hersker i Allesø.

Hvad der alene har ændret strukturen, er de to bygninger, der i forbindelse med anlæg af flyveplads ved Beldringe blev opført i den nordlige del af byen, men de ligger isoleret og dermed uden for den egentlige bykerne. En ny vej fra Broby gennem Allesø til Beldringe blev påbegyndt i de første år under krigen og fuldført i 1950´erne, men det er den eneste ændring, der er sket i vejnettet. De to oprindelige veje fra Broby til Allesø - vejen over søen (Søkildevej) og vejen over Spurvelund (Spurvelundsvej) er bevaret, og der er stadig idyl langs de to gamle veje. Området syd for Allesø, kaldet Søen, er et naturskønt område, og det tjener til bevaring af den smukke plet natur, at Søkildevej kun kan benyttes som gang- og cykelsti. Karakteristisk for Allesø har været de gyder, der var anlagt mellem gårdene og de tilstødende marker, og de er bevaret (Parkgyden og Æbleskivegyden, der tidligere blev kaldt Bag-by-gyden).

Allesø er som nævnt en del af det flade Sletten, og der findes ingen højdedrag. Til gengæld grænser sognet til den tunneldal, som smeltevandet ved istidens afslutning dannede mellem Allesø og Broby, strækkende sig fra Viemosen, gennem området mellem Allesø og Broby, forbi Kirkendrup og ud til kanalen. I tunneldalene har der som regel været vandløb, og her finder vi Viemoserenden, der har sit udspring i Viemosen og løber ud i Stavisåen ved Kluset Bro. På engområdet omkring tunneldalen er der gode græsningsmuligheder, og her er der et rigt og varieret fugleliv med blandt andet grågæs, ynglende svaner, blishøns og ænder.

Tidligere var der fire gadekær i Allesø: Fuglebækken syd for byen, Hyldekæret nord for byen, Smedekæret, hvor der i dag er parkeringsplads ved kirken, og Parken i det nordøstlige hjørne af byen. Den er som den eneste bevaret, og den idyl, der er omkring dette forholdsvis store kær, bør bevares. Blev adgangen gjort tilgængelig, ville mangen en spadseretur have Parken som mål.
Med til at karakterisere landskabet er de mange grønne markhegn, der er bevaret. Til byens gårde hører der ret store haver, og de er som helhed velholdte.

Allesø hører til det ældste lag af danske landsbyer og formodes at være den først anlagte af de 5 landsbyer i den gamle kommune. Stednavneforskere placerer anlæg af landsbyer, hvis navne blandt andet ender på -løse, afsvækket til -lese, i slutningen af jernalderen, og byens rigtige navn er Allese, som der også står på generalstabskortet. I dag bruges kun navnet Allesø, men det er ikke ordet sø, der indgår som sidste del af bynavnet. Den første del af navnet er sandsynligvis trænavnet al, og det gamle ord -løse har været betegnelsen for en eng eller græsgang. Selve navnet viser således noget om, hvordan området har set ud, da Allesø formentlig blev anlagt i tiden op mod 800.
Byer, hvis navne ender på -by som Broby, hører til det næste lag af landsbyer, der er grundlagt i vikingetiden, og til det sidste lag hører Skovshøjrup og Kirkendrup, der er udflytterbyer fra Broby. Allesø nævnes første gang i historien i et dokument fra 1383.

Vi har kendskab til antallet af gårde siden udarbejdelse af matriklerne i sidste halvdel af 1600-tallet, og da var Allesø med sine 30 gårde Nordfyns næststørste landsby, kun overgået af Søndersø med 38 gårde. Der var tale om middelstore gårde, enkelte af mindre størrelse.
Hvad struktur angår, er der sket større eller mindre ændringer med vore landsbyer siden deres grundlæggelse. Hvad der har været medvirkende til ændringer var udskiftningen i slutningen i 1700-tallet, hvor gårdene fik deres tidligere mange agre samlet i få større marker, hvoraf den ene normalt lå bag selve gården. Der udskiftedes efter to principper: stjerneudskiftning og blokudskiftning, hvoraf stjerneudskiftningen ikke umiddelbart gav anledning til større ændringer i landsbystrukturen, hvilket blokudskiftningen til gengæld gjorde.
Allesø er en landsby med typisk stjerneudskiftning. Gårdene blev liggende i selve byen med hovedlodden placeret umiddelbart bag gården. Der var som nævnt ret mange gårde, hvilket havde til følge, at hovedmarkerne blev lange og smalle, som regel noget bredere ude mod byskellet end inde ved selve byen. Markstrukturen ligner en stjerne med byen som centrum, og det fremgår tydeligt af udskiftningskortene. Selv om der foretoges visse reguleringer ved beboernes overtagelse af deres tidligere gårde og ejendomme efter tyskernes besættelse, er den oprindelige stjerneformation i markstrukturen i det væsentlige bevaret, hvilket stadig kan ses på luftfotografier af Allesø og omegn.
Stjerneudskiftningen medførte normalt, at gårdene blev liggende i selve landsbyen, og det var også tilfældet i Allesø, der forholdsvis langt op i tiden forblev en samlet enhed med kirken, stævnen og smedjen som centrum. - Det var til gengæld ikke tilfældet i landsbyer med blokudskiftning. Gårdene fik deres tidligere mange agre samlet i få større blokke, og mange valgte efter den nye placering af markerne at flytte gården ud fra landsbyen og nyopføre den på den største af markerne. Broby, hvis gårde oprindelig lå fra Søballe til området omkring kirken, fik blokudskiftning, og mange af byens gårde flyttedes ud på Broby mark eller langs landevejen, nuv. Bogensevej, fra Ærtebjerggård mod øst til Viemosegården mod vest. Her blev landsbystrukturen brudt op, hvilket ikke var tilfældet i Allesø.

At gårdene lå så tæt sammen, som tilfældet var, medførte med tiden udflytninger. Tokkeskovgård udflyttedes som den første af byens større gårde i 1840´erne. To gårde i det sydvestlige hjørne af byen lå så tæt sammen, at to af deres længer var bygget sammen. Den mindste af dem var forfalden, og i forbindelse med fæsteskifte flyttedes til en tilhørende mark i Fredskoven (Fredskovvej 140). Den anden gård udflyttedes til en mark nord for byen i 1858 og fik navnet Stolsbjerg. En mindre gård udflyttedes omkring 1900 til Søhusvej (Søhusvej 203).
Øvrige udflytninger er sket efter større brande i 1863 og 1864, hvor henholdsvis 3 og 2 af byens gårde gik op i luer og nyopførtes på marker uden for byen: Søhusvej 250, Hjørnegård og Fredskovvej 44, der oprindelig lå på linie fra Mellemgydens udmunding i Korsgade i vestlig retning mod nuværende Beldringevej, og Hyldegård og Nordgård, der oprindelig lå over for Højgård. Var disse gårde ikke brændt, havde de måske ligget på deres oprindelige placering den dag i dag.
En gård blev nedlagt i forbindelse med udskiftningen, en anden i 1920, mens en gård i 1935 blev udstykket til gartnerier på Søhusvej. En gård i den sydlige del af byen nedbrændte sammen med tre af længerne til nabogården (Beldringevej 105) under tyskernes besættelse, og to andre gårde på Allesøvej blev nedlagt efter tyskernes besættelse af Allesø. En anden gård på Allesøvej brændte og blev nedlagt i 1964.

Halvdelen af byens gårde er bevaret med den oprindelige placering med undtagelse af Toftegård, der efter brand i 1875 blev genopført på den anden side af vejen. I tre tilfælde er kun den ene af længerne bevaret og bruges i dag til beboelse: Beldringevej 105, Beldringevej 122 samt den gamle præstegård, af hvis jord en del blev udstykket omkring 1920. Den tilhørende forpagtergård blev senere nedlagt, og i dag står kun præstegårdens stuehus tilbage.
Godt en halv snes af de oprindelige gårde i selve byen er intakte med stuehus og udbygninger. De ligger langs Allesøvej, Beldringevej, Korsgade og Allesø Norden og bidrager til, at Allesø har bevaret sit præg som landsby. Adskillige af gårdene har fra gammel tid navne, og vi nikker genkendende til Lindegård, Højgård, Korskærgård, Lundsgård, Sildekilde, Toftegård, Damsgård og Hjørnegård. Tæt på byen ligger 9 af de gamle gårde, og blandt dem finder vi Stolsbjerg, Nordgård, Hyldegård, Tokkeskovgård og Hjørnegård.

At ikke alle gårde er intakte som selvstændige landbrug er en følge af udviklingen. Som andre steder er gårdes jord solgt fra eller bortforpagtet, men der bor stadig aktive landmænd på en række af byens gårde.
Flere af gårdene er gamle slægtsgårde. Damsgård har været i samme slægts fæste og eje siden ca. 1700, Østergård siden 1783, gården Fredskovvej 44 siden 1809, Højgård siden 1825, Nordgård siden 1832, Tokkeskovgård siden 1838 og Korskærgård siden 1850.

Med til at styrke landsbypræget er, at mange gamle bygninger er bevaret. Ser vi foreløbig bort fra kirken, er den ældste bygning den gamle rytterskole, opført i 1724 og anvendt som skole indtil 1847. Rytterskolerne var indrettet med skolestue til højre for indgangen, lærerbolig til venstre for indgangen, og det må understreges, at rytterskolen i Allesø er en af landets bedst bevarede af de oprindelig godt 200 rytterskoler, hvoraf mange ikke længere eksisterer.
Allesøs gårde blev ved auktion over ryttergodset i 1764 fæstegårde under Dallund, og det forblev de indtil overgang til selveje i 1850´erne. Næst i rækken af gamle ejendomme følger to stråtækte bindingsværkshuse nordligst i byen, og det er gamle fæstehuse, opført af Dallund. Det ene af husene bærer årstallet 1801. - Året efter brændte Allesø præstegård, og der opførtes en ny, ligeledes i bindingsværk. Stuehuset er bevaret, og det har også snart stået i 200 år (Kjolegården, Allesø Norden 2). Der hørte dengang store haver til præstegårdene, og i Allesø fornemmer man den oprindelige stil med et kæmpebøgetræ midt i haven, til hvis skygge præsten kunne henlægge undervisningen fra konfirmandstuen i den nordlige del af stuehuset, hvis det var for varmt at være inden døre.

Mange gamle stuehuse er bevaret, og ofte kan man på gavlen læse årstallet for opførelsen. På Sildekilde i Odensegyden læser vi således årstallet 1847, på Korskærgård 1858, på Lundsgård 1859 og på gården Fredskovvej 44 1863. Nordgårds og Toftegårds stuehuse stammer fra nyopførelsen i 1864 og 1875. Andre stuehuse og øvrige bygninger har en næsten lige så betydelig alder, og flere steder holder det gamle bindingsværk endnu (Tokkeskovgård og gården Allesøvej 28). Også det er med til at styrke præget af en gammel landsby.
Glemmes må selvfølgelig ikke Allesø kirke, der er opført i midten af 1400-tallet og således er byens ældste bygning. Kirkeklokken bærer årstallet 1453, og det er måske det år, kirken har stået færdig. Indtil da måtte sognets beboere søge Broby kirke, hvortil der førte en kirkesti over søen. - Allesø kirke har altid - både hvad størrelse, inventar og udsmykning angår - været en beskeden kirke, men det er ikke helt tilfældet mere, efter at der i 1983 i forbindelse med kalkning af kirkens indre kom en række kalkmalerier til syne. Der er i det væsentlige tale om dekorationer i form af bånd og rosetter, og de menes at stamme fra tiden op mod 1500. Et monogram for Christian VII og hans dronning stammer dog fra tiden omkring 1760.

I nyere tid er der opført nye huse i den sydlige og østlige del af byen, men antallet er begrænset, og det har ikke præg af deciderede parcelhuskvarterer.
Udover den nævnte kirkesti har der været en skolesti fra Søndersø Skov frem til Fredskovvej, idet ejendommene i Søndersø Skov oprindelig hørte til Allesø skoledistrikt. Selv om skoledistriktet blev ændret, blev stien bevaret, og man kunne komme direkte fra Allesø til Søndersø Skov ad en hulvej ned mod skoven, hvor stien fortsatte frem til vejen gennem Søndersø Skov, hvilket man kunne indtil for nogle år siden, hvor stien blev pløjet og indgik i den tilstødende mark.
Det kan tages under overvejelse at genoprette denne sti, idet man undervejs passerer et af Nordfyns mest naturskønne områder, Viemosen, der ligger på grænsen mellem Allesø og Næsbyhoved Broby sogne med Søndersø Skov som baggrund. En sti fører fra foden af den nævnte hulvej frem til mosen, men beplantningen har taget sådan overhånd, at området ikke er fremkommeligt som tidligere. Man skal i hvert fald være godt kendt for ad denne vej at finde frem til mosen.

I Viemosen er ved gravninger i 1859 og 1865 gjort Danmarks næststørste mosefund med tilsamen ca. 4.000 oldsager, hvoraf størstedelen består af våben og brudstykker af våben, bl.a. ca. 650 sværd, 1100 spyd, 150 buer og pile, 350 skjolde og en så godt som uskadt ringbrynje. De mange oldsager opbevares på Nationalmuseet og på Hollufgård.

Viemose betyder den hellige mose, og der hersker ikke tvivl om, at der er tale om offerfund. Hidtil har man været af den opfattelse, at det har været sørøvere, der er kommet sejlende ind gennem Odense fjord og videre ad den dengang dybere rende mod Søndersø Skov, og at den lokale befolkning har sat en stopper for sørøvernes plyndringer ved at jage dem på land og fratage dem bytte og våben, der er blevet ofret i mosen som tak for den sejr, den lokale "hær" havde vundet. Det er imidlertid ikke realistisk, idet man på intet tidspunkt har kunnet sejle frem til Søndersø Skov. - Nyere forskning - i forbindelse med udgravning af Danmarks største mosefund i Illerup Ådal i 1980 - er kommet til det resultat, at Viemosen har været hele Nordfyns offerplads, og at der er nedlagt flere ofringer i mosen efter slag, hvor fremmede hære er kommet enten nordfra eller sydfra og er blevet slået af den nordfynske hær. Vi er tilbage i den romerske jernalder, og mange af de fundne våben er af romersk oprindelse. Disse våben hjælper os til at datere Viemose-fundet til tiden fra ca. år 100 til år 220 efter Kristi fødsel, altså en periode på nær 125 år, hvor der har været tale om mindst 3 ofringer. Udover våben er der fundet en feltsmeds værktøj samt krigerens personlige udstyr i form af bælter og spænder, forskellige former for husgeråd, benkamme, smykker o.m.a.
Set på historisk baggrund er Viemosen et interessant og spændende sted i naturskønne omgivelser, og det kan tages under overvejelse, om mosen bør fredes og adgangen dertil gøres fremkommelig. Der vises på intet sted vej til Viemosen, og som forholdene er i dag, er der intet, der lokker folk til at tage til Viemosen.

I det sydøstlige hjørne af sognet ligger Mallemosen, der også kunne være målet for en tur, hvis området var fremkommeligt. Stier, der tidligere førte fra Valkendrupsgyden og fra Søkildevej til mosen fremtræder i dag ikke længere som stier, idet bevoksningen har taget overhånd og på det nærmeste gjort området ufremkommeligt. Kommer man frem til mosen, er den svær at få øje på, idet træer i så stor mængde er væltet ned i mosen, at man dårligt nok kan få øje på den.

At gøre adgangen til Viemosen og Mallemosen fremkommelig er opgaver, som det måske lønner sig at tage op. Der er i dag mange af egnens beboere, der ikke har været i Viemosen og Mallemosen i henholdsvis sognets sydvestlige og sydøstlige hjørne. Begge moser kunne være oplagte mål for en god spadseretur fra Allesø eller Broby.

Der var skole i Allesø indtil 1962, hvor der opførtes centralskole i Broby (Spurvelundskolen). Tidligere var der i Allesø brugsforening, flere købmandsforretninger, bager og slagter, men det er gået for Allesø som for andre landsbyer af tilsvarende størrelse. Af nærbutikker er der kun slagterforretning tilbage, og den kan opretholdes, fordi den yderligere har et udsalg i Broby. Medvirkende til, at man ikke har en nærbutik med dagligvarer, som man havde indtil for en halv snes år siden, er den ret korte afstand til Næsby, hvor der er flere store supermarkeder og en række specialbutikker.

Hvad til gengæld er bevaret er Allesø forsamlingshus, der blev opført i 1892. Der er i Allesø aktive foreninger med gymnastikforening i spidsen, og sportsakiviteter er henlagt til sportsplads og sportshal. Begge er reminiscenser fra krigens tid, idet byens grusgrav syd for byen af tyskerne tømtes for grus til anlæg af startbane, ringvej og andre bygningsarbejder. Et par år efter beboernes hjemkomst blev den omdannet til en smukt beliggende sportsplads, der kunne indvies i 1953 og stadig anvendes til formålet. - Den hangar, tyskerne lod opføre sydvest for byen, blev på initiativ af Allesø Gymnastikforening i samarbejde med andre nordfynske sportsklubber omdannet til sportshal, der blev officielt indviet i 1959. Her er der god tilslutning til sportsaktiviteter, og det samme er tilfældet, når der søndag aften er spillegilde, hvad der især tiltrækker mange ældre.

I forsamlingshuset er der faste årlige arrangementer, blandt andet dilettant, som der har været tradition for siden begyndelsen af århundredet. Mange privatfester og sammenkomster henlægges fortsat til forsamlingshuset, og alt i alt er der mange arrangementer året igennem. Selv om billedet også her har ændret sig, er forsamlingshus og sportshal fortsat steder, hvor mange mennesker samles, og det gælder både unge og ældre. Der er oprettet forening for pensionister og efterlønsmodtagere med regelmæssige eftermiddagssammenkomster, og også her er der et godt sammenhold.

Aktivitet og sammenhold må være det, der skal bygges på, hvis landsbyen skal overleve. Landsbyen må ikke kun være et sted, hvor man bor og opholder sig, fra man kommer fra arbejde og tager på arbejde igen. Landsbyen skal være et sted, man føler sig knyttet til, og hvor man kommer hianden ved. I dag er der - i modsætning til tidligere - mange, der har deres arbejdsplads uden for landsbyen, hvilket ikke undrer, eftersom den landsby, det her drejer sig om, ligger tæt på landets tredjestørste by. Engang var den væsentlige del af landsbyens befolkning beskæftiget med landbrug og håndværk, men sådan er det ikke mere.
Landsbyen skal overleve og være et rart sted at bo. Det er en væsentlig grund til, at der i området er dannet en borgerforening. - Landsbyen Allesø har bevaret mange af sine oprindelige træk, og dem skal der værnes om.

af Hans Henrik Jacobsen

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk