odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

Skolevæsenet i Allesø i første halvdel af 1800-tallet 

 

v. Hans Henrik Jacobsen


Der er bevaret en forhandlingsprotokol for skolekommissionen i Allesø fra perioden 1808-1844, og den giver med sine 250 beskrevne sider et indtryk af  skoleforholde-ne i en nordfynsk landsby i første halvdel af 1800-tallet

Ordningen med en skolekommission byggede på Reglement for Almueskolen 10. oktober 1806, men den synes først at være iværksat i Allesø i 1808, hvor der " den 17de juni blev holdt møde af Skolepatron og største Lodsejer General-Major Baron Blixen Finecke til Dallund, ved fuldmægtig Strøbech, og Sognepræsten Edsberg i Allesø"

Ved aktionen over det fynske ryttergods i 1764 var størstedelen af Allesøs gårde kommet under Dallund, og som sognets største lodsejer var baronen automatisk skolepatron, hvilket indebar, at han var tilsynsførende med skolevæsenet , idet han ved samtlige møder lod sig repræsenterer ved sin godsforvalter ( indtil 1824 forvalter Støhbech, i resten af perioden forvalter Heiberg). medlem af skolekommissionen var yderligere sognepræsten ( indtil 1823 J.J. Edsberg, 1823-29 H.P. Gudme i resten af perioden Rasmus Knudsen. Sidstnævnte fungerer i embedet  indtil 1844, og udskiftningen i embedet er nok grunden til  , at protokollen ikke er ført længere end til 1844.

 

 

Rytterskolen i Allesø, opført omkring 1724. Den  fungerede som skole indtil 1847 og er blandt de bedst bevarede af de oprindelige 20 fynske rytterskoler.

 

 

Udover skolepatron og sognepræst bestod skolekommissionen af to skoleforstandere, siden af een skoleforstander, repræsenterende skoledistriktet, og de synes at være udpeget og indtrådt uden afholdelse af valg. 1808-44 havde skolekommissionen i Allesø følgende forstandere:

1808-1810  Lars Christensen, matr.nr.23

                     Jeppe Jørgensen matr.nr. 26

1810-1812  Rasmus Nielsen matr.nr.24

                      Hans Hansen matr.nr.12

1812-1814   Hans Bendtsen  matr.nr.8

                      Steffen Jensen Lumby Tårup

1814-1816  Frands Christensen matr. nr. 22

                     Jens Christensen  Lumby Tårup

1816-1819  Hans Rasmussen matr.nr.11

                     Hans Sivertsen matr.nr.27

1819-1821  Poul Larsen matr.nr.23

1821-1823  Ole Hansen matr.nr.25

1823-1827  Peder Steffensen martr.nr.21

1827-1832  Rasmus Mathiesen matr.nr. 17

1832-1838  Rasmus Rasmussen  matr.nr.19

1839-1841  Bendt Hansen matr. nr.8

1842-1844  Bendt Jeppesen matr. nr.26 

 

De var alle gårdfæstere og har sandsynligvis haft skolesøgende børn.

Foruden Allesø sogn omfattede skoledistriktet Skovsbogården, Lumby Tårup samt 3 bolsteder og 1 hus i Skovshøjrup, hvorfra børnene benyttede en skolesti gennem Søndersø Skov og Fredskoven. Der var et godt stykkevej at tilbagelægge fra Lumby Tårup by til Allesø, og det afstedkom da også i 1808 en ansøgning om, at børnene fra yderdistriktet måtte søge Lumby skole. Det medførte dog ikke en omlægning i skoledistriktet, og der blev af skolevæsenet i Allesø i årene, der fulgte, ydet et mindre beløb til skolen i Lumby til indkøb af materialer til de børn , der gik i skole her, men var hjemmehørende i Allesø skoledistrikt. I alt omfattede skoledistriktet 45 gårde og ca. 30 huse. 

Til gengæld betød det en nedgang i antallet af elever. Indtil 1816 havde Allesø skole i gennemsnit 85 elever fordelt på 2 klasser, og det var mere, end den ene skolestue, der fandtes kunne rumme, idet det hørte til sjældenhederne, at eleverne var jævnt fordelt på to klasser. 1815 var der således 61 elever i 2. klasse, 1811 58 elever i 1. klasse. Det har uden tvivl været medvirkende til, at børnene fra Lumby Tårup fik lov til at søge Lumby Skole, og i årene indtil slutningen af 1820'erne havde skolen i gennemsnit godt 50 elever. Herefter steg antallet af elever støt. I  resten af perioden havde skolen 710-80 elever, og det var medvirkende til , at der i 1847 opførtes en ny skole, beliggende i hjørnet af Toftegårds nuværende have.

Skolen var en af de såkaldte rytterskoler, opført i begyndelsen af 1720'erne. Det var solide skoler, og der intet til hinder for, at skolen i Allesø kunne danne rammen  omkring undervisningen ifølge reglementet af 1806. Af beskrivelsen på forhandlingsprotokollens første side fremgår det, at bygningen er opført af grundmur, 9 fag i længden, af 11 fodsbredde indvendig, teglhængt, at " Skolestuen er fuldstændig rummelig til Districtets Ungdom, vel oplyst ved vinduer til begge sider.... Gulvet belagt med brændte Steen samt forsynet  med jern kakkelovn" . - Da denne beskrivelse blev nedfældet i protokollen, havde skolen 56 elever, og dem kunne skolestuen nok rumme. Først det efterfølgende år må skolevæsenet have været fuldt udbygget ifølge 1806- ordningen; skolen havde da 79 elever, og så kunne den næppe mere betegnes som " fuldstændig rummelig til Districtets Ungdom.

Fra starten blev der approberet en såkaldt "Time-tabel", og den synes ikke senere at have været genstand for diskussion i skolekommissionen,. Der holdtes halvårlig eksamen, fra slutningen af 1830'erne årlig eksamen, hvor eleverne af læreren og præsten i forening blev "examineret udi Oplæsning, Kundskab derom, Religion, Bibelhistorie; Historie og Geografie,  Skrivtlæsning, Skrivning, Ortografie samt  -Regning i Hoved og på Tavlen". Eksamen blev overværet af skolekommissionen, og det blev ført til protokols, hvilke af eleverne der især havde udmærket sig. På baggrund af de opnåede resultater tog skolekommissionen stilling til, hvilke af 1. klasses elever der kunne oprykkes i 2. klasse, og hvilke elever i 2. klasse, der kunne anses for at være "kvalificeret til at konfirmeres". Det kunne langt de fleste , men det hændte, at "Elever af Mangel på de lovbefalede kundskaber ikke blev antaget til konfirmation".

Eleverne i ældste klasse fik karakterer i de enkelte fag. 1810-12 indførtes samtlige karakterer i forhandlingsprotokollen, og som man kan forvente, var der stor forskel på elevernes faglige standpunkt. 1810 opnåede Hans Larsen således 39 points i de 8 discipliner, der blev givet karakterer i , hvorimod Anne Marie Hansdatter kun opnåede 18 points. Mens Hans fik 6 i skrivning og 5 i regning måtte Anne Marie nøjes med 2 i skrivning og 1 i regning.

Ifølge reglementet holdt skolekommissionen et månedlig møde i skolen, fra 1842 dog kun møde hver anden måned. Kommissionens medlemmer overværede jævnligt undervisningen, og det hørte til sjældenhederne, at den ikke blev fundet tilfredsstillende. Eksempelvis er der indført i protokollen, at "Commisionen  Løverdagen den 24. september 1808 atteer var forsamlet i Allesøe Skole og erfarede med Fornøyelse, at Skolegangen  i denne Maaned har været temmelig Flittig". Læreren var hele perioden Ebbe Andersen,og han fik langt op i tiden det skudsmål, at han "forestod Underviisningen med Fliid og Duelighed".

Udover at føre til syn med skolebygning og undervisning skulle skolekommissionen fastsætte ferierne placering. Juleferien strakte sig normalt fra sidste dag før jul til første dag efter nytår, hvorimod der først blev taget stilling til 2høstferien", når kornet var ved at være modent. Der var normalt ferie fra fra begyndelsen af august til begyndelsen af september, men det hændte, at ferien kom til at ligge på et lidt senere tidspunkt. 1829 begyndte "høstferien" således først den 10. august, og siden blev den forlænget "formedelst det ustadige veirlig".

joomla visitor

Sommeren var den tid, hvor der først og fremmest var brug for de større børns hjælp, og normalt var der kun skolegang for ældste klasse tirsdag og fredag formiddag i månederne juni og juli.  Efter "høstferien" blev der yderligere givet "14 dages Frihed for de af Gaardmændenes Børn, som skulle bruges til at kjøre plov, og 10 Dages Frihed for Boelsmændenes Børn med samme Arbeide". 

Dertil kom, at børnene ofte blev holdt hjemme for at give et nap med, og det blev accepteret, når der blot var betalt mulkt for forsømmelserne. Det påhvilede skoleforstanderne at opkræve mulkt for forsømmelser, og ifølge de beløb de afleverede til godsforvalteren på Dallund, må det have kostet 3 skilling at holde et barn hjemme fra skole en dag. De store børn var således billig arbejdskraft, og især i begyndelsen af perioden var der et stort antal forsømmelser "uden Aarsag". I perioden maj - okiober 1809 forsømte skolens 79 elever således i alt 745 dage, deraf 156 på grund af sygdom og589 "uden Aarsag". Det har uden tvivl været de større børn, der er blevet holdt hjemme; de har gennemsnit forsømt mindst en hav snes dage "uden Aarsag" og det har svaret omtrent en femtedel af undervisningen, idet man må erindre sig, at eleverne kun gik i skole hver anden dag. omkring 1820 reduceredes antallet af forsømmelser "uden Aarsag" og det har uden tvivl været indskærpet, at børnene kun måtte holdes hjemme, nå det var strengt nødvendigt.

.............................................. ..............fortsættelse følger ved lejlighed!

 

lb/30-12-2011

 

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk