odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

 

Socialdemokratiets arbejder- og bondestævne 

 2-3 juli 1938 i Odense

 Forside til program til 10 øre

 Med deltagelse af Statsminister Thorvald Stauning. Læs hans tale nedenfor.   
 

 

 

Det første Landsstævne

 

 Af Statsminister Th. Stauning   

DET SOCIALDEMOKRATISKE PARTI har afholdt mange store Folkemøder, Amtsstævner og andre Sammenkomster, men nu afholdes det første Landsstævne, og der er næppe Tvivl om dets Forløb, hvis Vejret da ikke griber forstyrrende ind.

Det planlagte Stævne er i høj Grad betimeligt, thi det vil vise, at det socialdemokratiske Parti er blevet det store Folkeparti, der omfatter Folk fra alle Lag i Samfundet og fra alle Egne af Landet. Det er selvfølgelig fremdeles Arbejderne, der udgør det store Tal af Medlemmer og Vælgere, men det er en stor Misforstaaelse, naar nogle mener, at Landbefolkningen staar udenfor vort Parti. Stævnet i Odense vil vise en betydelig Deltagelse fra Landet, hvor en Tredjedel af Partiets Kvinder og Mænd har deres Hjem. Det bli­ver et Arbejder- og Bonde-Stævne, og det vil blive et Led i Bestræbelserne for at udbygge det i mange Aar udøvede Samarbejde videre, til Held  for de to Befolkningsdele og for Landet som Helhed.

Arbejdere og Bønder er producerende Befolkningsdele, det er paa disses værdiskabende Arbejde, at Landets Trivsel beror, og det er disse Befolkningsdele, som stærkest er udsatte for en upersonlig Kapitalmagts Udbytning. Den Del af Befolkningen, der har sluttet sig til Socialdemokratiet, har forstaaet og erkendt denne Kendsgerning og arbejder fremdeles for at vinde den Magtstilling, som muliggør, at der sættes Grænse for Udbytningen. Der er visse Kredse, som nu og da taler om Samarbejdet mellem Bønder og Arbejdere, men naar disse Kredse handler saa er det i Kamp mod Arbejderne og ved Forsøg paa at svække og vanskeliggøre det socialdemokratiske Partis Arbejde, og for at sinke Fremmarchen imod Kapitalmagten.                              

Nu samles Arbejdere og Bønder, vel fortrinsvis de smaa Landbrugere; denne Samling vil være af historisk Betydning, og den vil rejse nye Tusinder til Arbejdet for Demokrati og Socialisme, for Frihed og Fremskridt, for Højnelse af vort fælles Hjem..... Danmark for Folket.

 Th. Stauning

 

 

 

 

Socialdemokratisk Landsstævne 1938.

Optog i Vestergade. Fotograf: Biering.

Kilde: Odense Bys Museer

 

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk