odensea.dk

denmark

HOME-START

OP

Borgerforeningen for Allesø, Næsbyhoved Broby , Skovshøjrup Helhedsorienteret Udviklingsplan Allesø

 

 

Helhedsorienteret Udviklingsplan Allesø

 

Indholdsfortegnelse

 

Forord 

 

1. Baggrund 4

1.1 De første skridt

1.2 VISION

2. Projektforløbet 5

2.1 Temamøder

2.2 Udviklingstræk

3. Plangrundlag 9

3.1 Hvad vil vi med lokalplanen

3.2 Hvad er en lokalplan

3.3 Udviklingen af en ny plantype

3.4 Forslag til "Lokalplanens formål"

3.5 Forslag til retningslinjer for

- at Allesø skal fastholde sin karakter som landsby

1. Fysisk

2. Socialt

3. Kulturelt

4. erhvervs- og miljømæssigt

4. Helhed og sammenhæng i initiativer og planlægning 20

4.1 Lokalplanens afgrænsning

5. "Hvordan kommer vi videre?"

 

Projektgruppe :

Projektkoordinator, landskabsarkitekt m.a.a., Jeremy Dean

IC Byfornyelse, Esbjerg v/ arkitekt m.a.a. Inger Callisen

og arkitekt m.a.a. Christel Ebsen

 

3

 

 

Forord

 

I dette hæfte har styregruppen for plan Allesø forsøgt, at sammenfatte resultaterne af den helhedsorienteret udviklingsplan for Allesø således, at vi kan komme med anbefalinger og gode ideer både til vores naboer i lokalområdet og til kommunen. Udover skabelse af grundlaget for Med udgivelsen af dette plan forslag er fase 1 af arbejdet færdig. Foran os ligger en lang sej

træk til at føre den ud i livet. Vi ønsker alle borgere i lokalområdet tillykke med planen og bringer her en stor tak til de mange, der har brugt tid og energi til at sikre at planarbejdet blev en succes.

 

Med venlig hilsen

 

På styregruppens vegne

 

Jeremy Dean    Poul Erik Asmussen

Projektleder    Formand for Borgerforeningen

 

4

 

1. Baggrund

 

1.1 De første skridt

 

I november 1997 tog en gruppe borgere initiativ til at indkalde til et offentligt møde i Allesø Forsamlingshus med byrådsmedlemmer fra alle partier for at få afklaret:

· hvad har vi af lokal opbakning og

· hvilke visioner har vi for fremtiden.

Udgangspunktet var, at den reviderede Kommuneplan ikke rummede visioner for landsbyerne og især ikke for Allesø i de kommende år.Lokalt måtte der gøres noget for at sikre den ønskede udvikling, hvilket bl.a. førte til oprettelsen af Borgerforeningen i 1998.

Her var der enighed om, at den fremtidige udvikling må og skal bygge på "tradition og fornyelse – bygninger og omgivelser". Med afsæt heri blev overskriften på en ansøgning (til Indenrigsministeriets landdistriktspulje) om støtte til projektet:

"Helhedsorienteret udviklingsplan for Allesø".

 

1.2 Vision

 

Projektet har som vision, at der skal skabes et fremtidigt billede af, hvordan lokalområdets borgere og Odense Kommune skal/kan blive enige om, hvilke udviklingstiltag – både fysiske som ikke fysiske – der skal satses på for

at opnå en bæredygtig og attraktiv fremtid for beboere i Allesø og omegn.

 

Bæredygtigheden skal være:

· social

· erhvervsmæssig

· kulturel

· miljømæssig.

Planen skal ikke være en traditionel lokalplan, der typisk behandler arealanvendelser, bygningsbevaring og forbedring

af de fysiske omgivelser.

 

Planen skal i stedet bygge på:

 

· at Agenda 21 tankegangen er bærende med udgangspunkt i Allesøs særlige forudsætninger

· at planresultaterne, virkninger og valgmuligheder fremkommer gennem en afdækning af de sociale-, erhvervsmæssige-, kulturelle- og miljømæssige faktorer, hver for sig og i sammenhæng

· en aktiv dialog, udvidet aktiv deltagelse i øvrigt i lokalområdet samt bevidst hensyn til kommunikation og formidling

· at den rummer oplæg til handlingsplan for den videre realisering af udpegede initiativer og tiltag

· at den skal kunne danne grundlag for en lokalplan, som siden udarbejdes af Odense Kommune.

 

Idegrundlaget for det videre arbejde kunne for eksempel være:

 

· udbygning og renovering/fornyelse af bygninger, bl.a. forsamlingshuset, der eventuelt kan gå ind under AGF eller udvide aktionærkreds og få ny fleksibel indretning til mødelokale for mindre klubber som: jagtklub, modelklub,

ældreklub.

· renovering og genanvendelse af bygninger til bl.a. børnehave, vuggestue, ældreboliger, dagligvarekiosk, museum samt turist og erhvervsformål

· udviklingsmuligheder for erhverv/landbrug, fx omlægning, undervisning

· udsmykning af omgivelserne, gader og stier

· genetablere eller nyanlægge gadekær

· sanering af skilteskoven

· forbedring af trafiksikkerhed

· forbedring af offentlig transport

· etablering af grønne arealer/områder såsom skove og rekreative arealer

· forbedring af grundlaget for udøvelse af sports- og idrætsaktiviteter

 

Mange af forslagene tager allerede på dette tidlige tidspunkt udgangspunkt i det konkret fysiske og synlige i hverdagen, men udfra: at udformningen af det fysiske miljø også har indflydelse på det sociale og kulturelle liv i lokalområdet.

 

"Sagt med andre ord af borgerne under de første møder :

 

Vores mål er at :

 

· opnå, at folk føler samhørighed

· det gode ved Allesø bevares

· skabe sammenhold

· opnå indflydelse

· få et bæredygtigt miljø

· skabe gode rammer for

  menneskene

· lave en handlingsplan og et

 værktøj, der kan bruges

· igangsætte aktiviteter !"

 

5

 

2.1 Temamøder

 

Centralt for Borgerforeningens projektansøgning til Indenrigsministeriets landistriktspulje var ideen om, at arbejde med en styret og forudsat PROCES igennem hele projektforløbet. Styring af processen skulle ikke alene tilvejebringe

hurtigere resultater, men også involvere de deltagende borgere i hvordan barriererne til gennemførelse af værdibaserede planideer kunne overvindes i fremtiden. I stedet for planlægning gennem "inddragelse" er der således i stedet tale om planlægning gennem "deltagelse". Projektet forudsatte derfor ansættelse af en proceskonsulent, hvis opgave har været, at lede og styre procesforløbet

i hele projektets levetid.

 

Procesideen tager udgangspunkt i Edward de Bonos teorier om konfliktfri visonsbygning, hvor deltagerne i planarbejdet selv tegner et billede af et emne eller problem - en metode til at dirigere opmærksomhed imod forskellige

sider af samme sag. En teknik til at opstille en række parallel "oplevelser" med det formål, at kunne designe en løsning eller handling i fællesskab.

 

Resultatet af samarbejdet skulle være, at:

- løsninger er indlysende

- løsningens sammenhæng kan ses tydeligt, eller

- at resultatet skal undergå yderligere design for at finde den rigtige løsning.

 

Projektet har været organiseret med en styregruppe og 5 temagrupper, hver med sin formand. Odense Kommune har støttet projektet med deltagelse af 2 medlemmer i styregruppen. Ca. 30 medborgere har deltaget i procesforløbet, som har omfattet et indledende borgermøde, et startseminar, 4 temamøder, et testseminar og et afsluttende borgermøde. Projektarbejdet har varet i 1½ år fra maj 1999 til december 2000.

 

På seminarerne og temamøderne har deltagerne i en megen konstruktiv dialog identificeret et utal af lokale værdier (det som folk synes er vigtigt at holde fast i) og på denne baggrund produceret flere sider af ideer og forslag til at understøtte en bæredygtig udvikling af lokalområdet i fremtiden. På flere områder har deltagerne følt behov for at få professionel assistance til, at sætte ord på en række værdier og største parten af projektmidlerne har således været brugt til at kvalificere deltagernes beslutningsgrundlag for anbefaling af fremtidige udviklingstiltag. Disse "kvalificerings- eller delprojekter og deres stade er beskrevet nedenfor.

 

I projektforløbet har styregruppen fået øje på problemet ved forankring af projektet hos de fleste medborgere, der ikke har deltaget i selve projektarbejdet. Styregruppen gennemførte derfor en temaugen om projektet på Spurvelundskolen samt oprettede en lokal hjemmeside til at afhjælpe dette problem.

 

2. Projektforløbet

 

6

 

Projekterne fordeler sig således, at nogle skal og vil være løst inden for tidsrammen – inden afrapporteringen 31. december 2000 – og andre er projekter, Borgerforeningen kan søge støtte til som f x konkrete anlægsprojekter eller pilotprojekter, der gennemføres for at demonstrere nytænkning. Alle må dog ses

som led i vores samlede strategi ….

 

Forslag til Delprojekter

 

NR. Arbejdstitel Projektbeskrivelse Status 2000

 

Ressourceperson

 

1 Viemoserenden.

 Projekt for at gøre renden tilgængelig Afventer svar fra Odense Kommune

 

Borgerforeningen

 

2 Rulleskøjtecenter i Allesøhallen (projekt med demonstrationsværdi)

Rulleskøjter er ikke blot en sport, men også et transportmiddel, som kræver undervisning i trafikfærdigheder og en mulighed for at

demonstrere nytænkning, når det drejer sig om bæredygtighed i et lokalsamfund tæt på en

borgerforeningen.

 

3,4 Internetcafe på Spurvelundskolen

eller i AGFs lokaler. Informations teknologi er snart en integreret del af

samfundets kommunikationsstruktur, som åbner mulighed for at skabe personlige netværk til gavn for småsamfund som Allesø, hvor behov for

fastholdelse af lokal identitetsfølelse ventes at blive afgørende Idégrundlag under Spurvelundskolen og

borgerforeningen

 

5 Temauge om lokalområdet på skolen 25 - 29 sept. 2000 hele skolen beskæftiger sig med lokalområdets værdier.Er afholdt, avis udgivet

af Spurvelundskolen

 

6 Grundlag for lokalhandel / IT handel

Erhvervsundersøgelser (se også nr. 14)

 

7 Allesø som kunstner landsby

Undersøgelser af mulighed for kunstatelier i gl.

bygninger. Skal undersøges af

borgerforeningen

 

8 Ældreundersøgelse:

Delebiler: Undersøgelse af behov for bedre

transportmuligheder. Undersøgelse er gennemført af

 

9 Ældreundersøgelse:

Ældrejobs

Undersøgelse af interesse for ældrejobs i lokalområdet

Undersøgelse er gennemført af

 

10 Naturværdier Kortlægning af lokalområdets naturværdier samt

forslag til fastholdelse af forbedring. Rapport udarbejdet af NEPCON

 

11 Historiske værdier Kortlægning af lokalområdets historiske værdier Rapport udfærdiget Hans Henrik Jacobsen

 

12 Bevarings- og bygningsæstetiske værdier

Kortlægning af bevaringer og æstektiske værdier.

Forslag til fastholdes og forbedring.

Rapport IC Byfornyelse Christel Ebsen

 

13 Trafikforhold og tilgængelighed

Trafikforhold med anbefaling om forbedringer Rapport færdig

Odense Kommune,Jannik Nyrop

 

7

 

2.2 Udviklingstræk – positive og negative sider

 

Den videre planlægning må bygge på de samlede overvejelser omkring både de positive og de negative træk i udviklingen, der er fremkommet under møderne:

Samlet gælder dog, at al fremtidig planlægning skal ske med udgangspunkt i den 600 år gamle kulturarv.

 

Positive udviklingstræk og Negative udviklingstræk

 

Historie

· bosætning i 2.500 år, tyskertiden har skabt særligt sammenhold

 

Landsbystruktur

· 600 år gamle landsbystruktur (runde til stjerne) er stadig synlig. Gårdene

som karakteristiske firkanter i selve landsbyen

· landsbyatmosfære

· tab af gårde (på grund af brand m.v. gennem historien), nedlagte gårde eller

med begrænset drift, hvorved bystrukturen svækkes og

· gradvis forfald

 

Bygningsstruktur

· flere bygninger med god byggeskik

· nyere huse udbygget langs veje og ikke i samlede udstykninger

· byggeskik respekteres ikke på især nybygninger

 

Landskabet

· flot beliggenhed og ådal

· markernes radial struktur i forhold kan stadig ses

· mange gamle træer

· udkigssluser til landskabet fra vejene

· kun 1 af 3 gadekær tilbage

· antallet af vandhuller på markerne er reduceret

 

Infrastruktur

· oprindelig vejstruktur er intakt

· gennemfartsvej på Beldringevej – stor hastighed

· grim skiltning

· kirke- og skolestier er ikke opretholdt

· vejæstetikken kunne forbedres

· belysning kunne forbedres

 

Kollektiv trafik

· stadig bybus til landsbyen

· kollektivudbud begrænset

 

Sport og kultur

· aktivt foreningsliv. Der er ca. 40 foreninger, Allesø Gymnastik – og Idrætsforening er størst med ca. 1000 medlemmer og dermed stort

· forsamlingshuset er stort aktiv

· AGF og Allesøhallen

· Kirke/erne

· Husflidsskolen

· behov for synliggørelse af foreningerne og deres aktiviteter

· medlemstilbagegang i AGF

 

Skolen

· Spurvelundskolen med 1-7.klasse og med fritidsordning i området

· Skolen centrum for mange (andre sport- og kulturel) aktiviteter

· tab eller reduktion af skolen vil være en katastrofe for lokalområdet

 

Erhverv

· Stadig mange erhvervstyper i lokalområdet

· Landbrug stadig synlig og karakteristisk i bybilledet

· Gartnerier er karakteristiske for lokalområdet

· Der er flere håndværkere

· detailhandel reduceret – og butikker er ikke en del af bybilledet

· behov for mere arbejdsliv

· få fungerende gårde, tomme bygninger

 

Børn og unge

· Mange børn i alle aldre i lokalområdet

· Dagplejetilbud

· Klubaktivitet

· ikke mange tilbud for børn og unge

· ingen vuggestue, børneinstitutioner i lokalområdet

· unge skal rejse fra lokalområdet for at deltage i de fleste aktiviteter

 

Ældre

· Der findes ældreboliger i byen

· begrænset udvalg af botilbud for ældre

· begrænsede muligheder for aktiviteter

· få opholds- og siddepladser i landsbyen

· få indkøbsmuligheder

· ingen særlige hensyn til handicapforhold

 

8

 

Det samlede billede, der er enighed om, er, at Allesø, Næsbyhoved-Broby således gradvist har ændret sig fra at være produktions- og serviceområde/r til boligområder

· uden købmand, bager,

· skole uden overbygning

· uden værtshus, mejeri

· begrænsede transportmuligheder

· begrænsede faciliteter for unge og børn

· uden daginstitutioner.

 

Beldringe Flyveplads har ligeledes mistet sin betydning, men er nu fremme i debatten igen.Hvilke konsekvenser det kan få i hverdagen, har ikke været drøftet.

 

Positive udviklingstræk Negative udviklingstræk

 

Sammenkoblingen mellem temaer/diverse:

  Indtil 1970 selvstændig kommune; skolen, præsten, Byhistorisk

arkiv, sti- og vejstruktur, AGF, foreningslivet deles samt fællesskab

i landbrug

· Befolkningssammensætningen består fortsat af folk i alle aldre.

· Bred vifte af aktiviteter

· kommunen ser ikke Allesø/Broby som sammenhængende samfund

· efter kommuneplanen skal Broby være soveby og Allesø bevares

som kategori 2 landsby.

· Identitetsfølelse reduceres i forhold til samhørigheden mellem

disse samfund samt reelt at aktiviteter hviler på en vigende identitetsopfattelse

– ingen lokalidentitet, ingen forpligtelse overfor hinanden

· Risiko for at befolkningssammensætningen ændres og bliver mere

ensidig som f.eks. i parcelhuskvartererne

· ingen offentlig investering eller privat i nybyggeri

· centralt styret planlægning siden 1970 med kommunesammenlægningen

 

3. Plangrundlag

 

3.1 Hvad vil vi med lokalplanen ?

 

Fra projektets start går det som en rød tråd gennem drøftelser og især i forhold til Odense Kommune, at der er behov for en lokalplan.

Som baggrund for det videre projektarbejde er det væsentligt NU at forstå og debattere:

· hvad er en lokalplan

· hvordan kan vi bruge den – og hvordan kan vi ikke bruge den

· hvad er det overordnede formål, hvad er det, vi vil opnå med planen, hvilken udvikling skal den sikre: fysisk, socialt, kulturelt, erhvervs- og miljømæssigt ?

· hvad får det af konsekvenser i dagligdagen for os alle ?

 

Det følgende indeholder et oplæg til ovennævnte punkter:

 

3.2 Hvad er en lokalplan ?

 

Grundlæggende kan en lokalplan

· sikre og regulere fremtidige fysiske forhold som: hvor, hvad, hvordan og

· i hvilket omfang, der må bygges, beplantes og befærdes i hele den samlede by.

 

Omvendt kan lokalplanen ikke

· sikre eller regulere lovlige forhold med tilbagevirkende kraft: hvad der en gang er udført (med tilladelse), kan kun ændres gradvist og ad frivillighedens vej, idet (lokalplanen ikke)

· generelt kan pålægge enkeltpersoner eller f x en kommune at udføre handlinger inden for et bestemt tidsrum. Princippet er således, at kun såfremt i fald der ønskes ændringer i "byens anvendelse og udseende", kan

 

En lokalplan er et juridisk dokument, der består af 2 dele:

· en redegørelse, der beskriver baggrunden og formålet med lokalplanen

· en juridisk bindende del med bestemmelser af typen "må/skal", der kan anvendes som et præcist redskab i en sagsbehandling.

 

3.3 Udvikling af en ny plantype

 

En lokalplan omfatter traditionelt, som det allerede blev beskrevet i ansøgningen, kun fysiske forhold – og de følgende sider skal derfor opfattes som pilotforsøg på at følge op på et af hovedformålene med projektet og udvikle

 

Kommuneplanen er i sin oprindelse også tænkt udelukkende som et fysisk planlægnings- og styringsredskab, men med færre midler i kommunerne er den især i de senere år og i de større kommuner udviklet som en STRATEGISK

plan:

 

- en plan, der samler al planlægning på tværs af alle sektorer, opsætter mål, prioriterer indsatsområder og opsætter handleplaner i forhold til kommunens budgetter, dvs. gennemførelsestidspunkt.

 

10

 

Kommuneplanen er kommunalbestyrelsernes eller byrådenes plan. De debatterer muligheder/perspektiver og vælger strategierne på tværs af sektorerne og prioriterer og heraf følger, at kommuneplanen også er en POLITIKS plan.

 

I den planudvikling er landsbyerne "tabt på gulvet" som de enheder eller samfund, de reelt udgør. Med projektet har vi fået et materiale, der er tilstrækkeligt til, at vi burde kunne overføre metode, systematik og erfaringer fra kommuneplanen

til lokalplanlægningen, så den helheds- og udviklingsorienterede lokalplan også bliver en strategisk lokalplan.

 

Lokalplanen kobles hermed POLITISK OG ØKONOMISK på den overordnede planlægning med det resultat, at vi kan foreslå, Odense Kommune:

 

· som det første skridt at udarbejde en pilot-lokalplan for Allesø samt med den erfaring

· udarbejder en temaplan for landsbyerne i hele kommunen, hvor byernes strategiske betydning, muligheder og behov afdækkes sammen med budgetopstillinger m.v. Det er oplagt, at landsbyer med velfungerende borgerforeninger eller lignende talerør – og dermed evne til både at

formulere behov og forvalte midler – vil få en stærk position i et sådant udredningsarbejde.

 

3.4 Forslag til Lokalplanens formål

 

Det allervigtigste arbejde i forbindelse med en lokalplan - og det, der siden styrer og gennemsyrer lokalplanen er :

 

Lokalplanens formål

 

Enhver udvikling af en plantype som lokalplanen må derfor tage afsæt i en bearbejdning og udvidelse af selve kernen "formålsparagraffen".

En væsentligt drivkraft for hele projektet har i princippet været negativ udfra at

Allesø skal ikke være en parcelhusforstad til Odense.

Formålet med lokalplanen er derfor at sikre, at dette ikke sker ved at definere positive udgangspunkt/er for ALLE de tiltag, der skal til for at modvirke denne udvikling og som ligeledes bygger på at styrke de positive og forbedre de

negative udviklingstræk (jf. oversigten). Det betyder, at formålet med planen er:

 

· at Allesø skal fastholde sin karakter af landsby:

1. fysisk ved at bevare den oprindelige vejstruktur, bygningers placering og udseende, beplantning, gadekær og sikre en udstrækning og udbygning i overensstemmelse hermed;

2. socialt ved at sikre landsbyens størrelse/indbyggerantal (med ca. 500-600 indbyggere) ved en begrænset udbygning (således at nærhed og overskuelighed og lokal identitetsfølelse kan fastholdes/forbedres) og

3. kulturelt ved at støtte og bevare grundlaget for foreninger (skole) og lignende aktiviteter samt

4. erhvervs- og miljømæssigt ved at sikre en anvendelse af byen, der bygger på en forståelse af f x placering af vognmand i byen, aktive landbrug (miljø, trafik, støj) og etablering af erhverv, der skaber forbindelse mellem folk i byen.

· at sikre helhed og sammenhæng i kommende planer for Allesøs udvikling i overensstemmelse med denne landsbykarakter og

 

· at skabe bæredygtige rammer for de initiativer, beboere, borgerforeningen og offentlige myndigheder måtte blive

enige om at gennemføre.

 

11

 

Temadrøftelserne bidrager til at tegne et billede af "hvad vi forstår ved Allesøs karakter af landsby" og hvilke bidrag/tiltag, der skal til for at forbedre og udvikle denne karakter.

 

I de følgende 4 afsnit beskrives eller indskrives de (lokalplan-) retningslinjer og indsatsområder eller projekttiltag, der er fremkommet og beskrevet som nødvendige, for at Allesø skal fastholde sin karakter af landsby:

 

1. Fysisk, 2. Socialt, 3. Kulturelt, 4. Erhvervs- og miljømæssigt

 

Det er et forsøg på at opstille nogle rammer for en udvikling, der bygger på nogle grundlæggende værdier.

Rammerne giver ikke over noget entydigt billede af, "hvordan Allesø ser ud om 10 år". Der skal være plads til at improvisere med gode ideer, så byen kan leve videre – og overleve uden at blive til et museum.

 

Forslag til retningslinjer for:

 

1. FYSISK

 

· LANDSBY-, LANDSKABS- OG BYGNINGSÆSTETISKE VÆRDIER

eller "Hvilke træk i bybilledet er så værdifulde, at de bør respekteres og danne grundlag for byens videre udvikling og planlægning?!

 

a. Landsbyens udvikling/BYSTRUKTUREN

"Kravet om at opretholde livet – i øjeblikket og i fremtiden – var udgangspunktet for, hvordan man udbyggede landsbyerne, og også Allesø, så byen kunne og kan tilfredsstille såvel livsnødvendige som sociale og kulturelle

Landsbyerne er Danmarks ældste bebyggelsesform og var den dominerede bytype i 6000 år indtil ca. 1900,hvor de moderne tider stort set ændrede alt.

Lokalområdet kan i skriftlig dokumentation spores ca. 600 år tilbage; byernes historie kan dog formentlig knyttes til mosefund i Viemosen fra ca. 330 f.Kr.

Vejklyngeby. 

 

Kort 1:12.000 fra 1797 over Bjerreby på Tåsinge. Målebordsblad 1:12.000 1964. Den nordsydgående vej vest for kirken er et eksempel på hvordan man uden hensyn til en bys form og særpræg planlægger nye veje. Kun enkelte gårde er bevaret. Byen domineres af det forgrenede vejnet.

 

 

Kilde: "Landhuset" - byggeskik og egnspræg red. Curt von Jessen m.fl. (1975)

 

12

 

Allesø er en såkaldt Vejklyngeby med oprindeligt 30 gårde, der dog efter udskiftningen og i årene fremover reduceredes frem til de ca. 11, vi har i dag.

Bystrukturen og bebyggelsen er påvirket af skiftende tider som landboreformerne og natur "katastrofer" som fx storm og brand.

Udviklingen har været langsom, naturlig, betinget af funktion, økonomi og håndværksmæssige erfaringer.

Dette har medført en langsigtet og helhedspræget udvikling, hvor byggeskik og bygningens placering har været i harmoni med omgivelserne.

Siden århundredskiftet og specielt inde for de sidste årtier har den langsigtede og helhedsprægede udvikling ikke været tvingende nødvendig. Største begivenhed i 1900-tallet er, at Allesø blev besat af tyskerne under 2. verdenskrig for at indrette en flyveplads."

Teksten citerer i vid udstrækning materiale fra projektgruppen, der har fået værdifuld bistand fra vores lokale historiker Hans Jacob Jacobsen. I forbindelse med projektet er der siden udarbejdet en mere uddybende skildring af "Allesø i gamle dage".

 

 

Kortbilag 1 er udarbejdet på grundlag af dels bevaringsplanen fra 1982, der dog daterer husene i byen til tider temmelig unøjagtigt som "gammel, ældre, nyere" samt dels registreringer på stedet. Hovedformålet er fortsat ikke at datere bygningerne, men blot at få et billede af eller forståelse af principperne for, hvordan byen har udviklet sig. 

Kortbilaget viser tydeligt, hvordan byen er udviklet og udbygget omkring den gamle vejstruktur (med gyderne som afgrænsning) især siden midten af 1800-tallet. Det har været en langstrakt proces med udskiftningen – og mange fæstebønder så en økonomisk fordel i at vente. Der synes ikke umiddelbart spor af den oprindelige bebyggelse fra før udskiftningen i 1798 – udover selvfølgelig Kirken og Rytterskolen.

 

Udbygningen tegner et mønster af "fortætning" over flere tidsperioder:

· omkring 1850´erne (og frem til århundredskiftet) – årene efter udflytningen, hvor der opstår behov for både mindre husmandsbrug,

· føres på udstykninger tæt på gårdene samt nye gårde til erstatning af formentlig gamle, nedslidte gårde;

· perioden omkring 1900-tallet frem til 2. verdenskrig

· den nyere enfamiliehus-bebyggelse langs udfaldsvejene, der reelt i antal og omfang udgør langt den mest omfattende del af landsbyens bebyggelse i dag.

 

Kortbilag 1

 

13

 

Hvilken betydning gadegennembruddet med Beldringevej har haft for bybygningen, kan ligeledes tydeligt aflæses. Harmonien i landsbystrukturen- og karakteren må tillægges, at grundlæggende træk er bevaret som f x

 

· store matrikler/grundarealer langs f x Beldringevej op mod Æbleskivegyden

· gårdanlæggenes store volumen skaber en tæthed i bybilledet

· fortætningen af byen er ophørt omkring 1950 Studierne af den hidtidige byudvikling bør lægges til grund for, hvordan byen skal udvikle sig fremover, hvis der opstår eller allerede er et behov for at udvide byen med f x flere boliger, der også kan rumme legepladsareal for forsamlingshuset m.v., byfælled, m.v.

 

Det betyder

 (se kortbilag 1)

· at de større grønne arealer omkring gyderne nordvest for byen ved Parkgyden (ved søen), syd for byen ud mod Søhusvej samt nordøst for byen mod Æbleskivegyden bør indgå naturligt i overvejelserne som mulige byudvidelsesarealer til f x boligformål eller

· at anvendelsen fastlægges til f x parkformål, offentlige og/eller fællesarealer (hvilket betyder, at de ikke kan udstykkes!)

· at arealernes afgrænsning mod landskabet og vejarealerne bearbejdes med f x åben allébeplantning, så byen rundes af

· at arealernes udformning sker efter en samlet plan og

· at der etableres udkigskiler (jf. ved Allesøvej) fra vejen til det åbne landskab

· at udstykningernes størrelse fastlægges endeligt senere efter behov, dog gerne som storparcelejendomme.

 

b. Bebyggelsesstruktur og bygningernes udseende

 

Der er udgivet et Bevaringsatlas for Odense Kommune, hvor også Allesø indgår som en af de mere bevaringsværdige landsbyer.

Bevaringsatlasset fornemme arbejde er dog kun af vejledende og mere generel karakter, idet det er i lokalplanen, at de bindende bestemmelser med virkning for bevaringen skal endeligt fastlægges. I indledningen til atlasset understreges igen, at det er et mål i kommuneplanlægningen for landsbyerne, at de kulturhistoriske

og arkitektoniske værdier bevares og at de særlige trivselsmuligheder, der findes her, bevares og udvikles samt at nye initiativers indpasning i landsbymiljøet fremmes. Det er som tidligere nævnt bare ikke bevist viser:

 

 

14

 

Det store antal velbevarede gårde eller snarere karakteristiske gårdstrukturer understreger, hvorledes udskiftningen har været en langstrakt proces.

Landbrugsbygninger er produktionsbygninger, der hele tiden ændres og tilpasses nye metoder. Karakteristisk for især det fynske – og Allesø - har således været,

 

· at udskiftningen af bygninger helt frem til 1880 fortsat er sket i bindingsværk

· at sammenbygge bygningerne omkring en gårdsplads – og/eller

· at afløse den traditionelle plan – især efter at de grundmurede bygninger kommer frem – med et fritliggende stuehus over for en kombineret stald- og foderbygning.

Der er ikke behov for i denne projektsammenhæng at "gentage" vurderingsarbejdet, men måske i stedet blive enige om at foreslå,

· at principperne lægges til grund for bestemmelserne i lokalplanen SAMT

· at der i selve redegørelsen/indledningen til lokalplanen indsættes en praktisk Vedligeholdelsesvejledning, der indgår i den lange proces, det er at skabe bevidsthed omkring værdierne og investere til fælles bedste.

Bevaring af gårdanlæggene og bebyggelse er uanset dette nært forbundet med økonomien og med formålet/brugen af bygningerne. Gårdene er i vid udstrækning nedlagt i Allesø, kun 1-2 gårde er fortsat i brug – og bevaringen af de mange tomme bygninger er derfor direkte afhængig af mulighederne/ideerne til den fremtidige anvendelse

 

(se afsnit 4 om erhverv).

 

Mange nye anlæg og meget nybyggeri er blevet realiseret meget hurtigt uden at se meget på stedets kvaliteter og landsbykulturen, der betyder: harmoni i bygningsmassen, landsbystrukturen samt de anvendte bygningstraditioner

og håndværksmæssige kvaliteter. Retningslinjer med det formål at fastholde karakteren af landsby og som kan gælde for både eksisterende som nybyggeri kunne lyde:

· på baggrund af bevaringsatlasset udarbejdes bestemmelser, der sikrer, at gårdanlæggene bevares i sin hovedstruktur

og volumen samt

· at istandsættelser, udskiftninger, ombygninger o.lign. tilpasses den eksisterende bebyggelse i byggeskik,alder, overflader og farver

· at fortætningen er generelt "færdig" i Allesø; dette er dog ikke ensbetydende med 1 bolig pr. grund, idet ny anvendelse/genbrug og/eller nybyggeri inden for de karakteristiske gårdanlæg eller med samme volumen skal være mulig

· at den nuværende matrikulering derfor fastholdes som princip og

· at store grunde som f x den tidligere præstegårdshave ikke kan udstykkes

· at bebyggelsens placering i forhold til vej/ene fastlægges, så de enkelte vejes karakteristiske gaderum bevares:

f x byggelinjerne i Korsgade bevares og f x at byggelinjerne i Allesø-Norden er sammenfaldende med vejskel, der giver stor tæthed

· at ny bebyggelse uanset formål som princip altid opføres i tegl og med 45 graders tegltag.

 

15

 

c. Vejstruktur, beplantning m.v.

 

Beplantningen kan spille en stor rolle for oplevelsen af bybilledet. Det ses mod Beldringevej, hvor den flere steder synes som om "byen vender ryggen og lukker af" og dermed blot gennem årene får mere og mere karakter af

gennemfartsvej. Dette bidrager desværre blot til, at hastigheden øges på strækningen – og til, at Allesø skæres over i 2.

 

Registreringen på kortbilaget nedenfor viser flere steder, hvor en bearbejdning af gaderum og beplantning m.v.ville have stor betydning for kvaliteten og oplevelsen af byen.Retningslinjer med det formål at fastholde karakteren af landsby (se kortbilag 2) i gadebilledet kunne lyde:

 

· at beplantningen i gaderum, ved indkørsel til byen, på offentlige arealer m.v. (samt som vejledning også i private forhaver i fx 5 m´s afstand fra vejskel, der vender ud mod vejene) er egnskarakteristiske, dvs. gode,

gamle sorter (jf. bevaringsplanens forslag)

· at sorter som tuja, nåletræer og andre stedsegrønne "planteskole affarter" ikke plantes/genplantes mod offentlige rum

· at indkørslerne til gårde samt større (som mindre) bygningsanlæg markeres i lighed med de tidligere traditioner f x med en allébeplantning, jf. gårdene i Odensegyden, Allesø-Norden samt Beldringevej

· at lave, tætte klippede hække vinder indpas mod gader/gyder som alternativ til meterhøje, uplejede "afstandsbeplantninger, der er hjemmehørende i markskel o.lign.

· at trafikale "restarealer" som ved hjørnet Korsgade/tidl. Fredskovsvej forlængelse, hjørnet Allesø-Norden/Beldringevej samt afslutning af Æbleskivegyden bearbejdes

· og der opstilles lav belysning, bænke m.v. til ophold for de ældre borgere især.

· at der udpeges areal til containere, grillplads evt. i forbindelse med byfælled

· at erhvervsdrivende ved indkørsel syd fra byen støtter initiativerne med en yderligere bearbejdning og behandling af deres p-arealer.

 

Kortbilag 2

 

Beplantningsforslag.

 

16

 

· at der åbnes op og/eller beplantes mod Beldringevej, adgangen til kirkens p-areal markeres SAMTIDIG med at der sker en trafiksanering af strækningen med:

· markering af byindkørsler (evt. flytning af byskilt samt sanering af skilte"skoven" i øvrigt!), etablering af 2-3 overkørsler/lave bump alternativt brosten eller lignede belægningsskift i asfalten samt "fodgænger/cykelareal"

· at krydset Allesøvej/Korsgade ved den gl. Rytterskole fortættes ved at plante et træ i midte af Korsgade,der herefter ligeledes kan danne "fikspunkt" for stiforløbet

· at nemme trafikale omlægninger ikke løses med opsætning af skilte som ved stien syd for kirken, men

· at naturmaterialer som marksten, bearbejdet granit, grus m.v. altid anvendes – og at SF-sten eller lignede betonprodukt ikke anvendes på offentlige arealer til f x fortove

· at vedligeholdelsen af udkigskilerne langs f x Allesøvej overdrages borgerforeningen, der måske kan tage karakter af grundejerforening ??! og forhandlingspartner med kommunen i forhold til etablering og drift af øvrige offentlige grønne arealer (fond?)

· at genetableringen samt vedligehold af gadekær indgår i de samlede initiativer.

Især i forhold til vejstrukturen:

· at de karakteristiske vejprofiler på 4-5 m samt 1 m rabat i hver side fastholdes samtidig med at beboerne på de forskellige vejstrækninger drøfter og fastlægger en fælles holdning til udseende og pleje af rabat: grus, græs eller lignende

· at stierne "anlægges" eller reetableres som tydeligt markerede gang/cykelstier på tværs af f x Beldringevej.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er det vigtigt at identificere, hvilke tiltag prioriteres , d.v.s,. understøtter den udvikling, vi ønsker på den bedste måde– (og hvad vil det koste ??!)

 

Temaprojekter samt øvrige projekter m.v., der udspringer af retningslinjerne m.v. kan indsættes/er indsat flere steder :

 

NR. Beskrivelse (max. Linjer) Budget

 

1 Trafik og miljø.

 Trafiksaneringsprojekt udarbejdes.

 

2 Stier.

 Projekt for genåbning og vedligeholdelse af rekreative stier.

 

3 Visuelt miljø.

 Forslag til forbedring af skiltning og fjernelse af luftledninger udarbejdes

 

4 Bygningsregistrering

Registrering af kapacitet i gl.bygninger foretages .

 

5 Skatteregler for afskrivning

Undersøgelse af konflikt mellem landbrugsbygninger lovgivning og bevaringslovgivning

 

6 Arkitektoniske værd

Registrering af værdier foretages

 

7 Beldringe Lufthavn (Odense lufthavn)

Betydning for trafik i fremtiden undersøges

 

8 Byporte 

Forslag til etablering af byporte.

 

Forventet tidsplan Indsats/Projekt

 

17

 

Forslag til retningslinjer for at bevare Allesø som landsby ved udvikling

 

2. SOCIALT

 

· at sikre landsbyens størrelse/indbyggerantal (med ca. 500- 600 indbyggere) ved en begrænset udbygning (således at nærhed og overskuelighed og lokal identitetsfølelse kan fastholdes/forbedres) og ved

· at sikre en beboersammensætning af unge, familier og ældre.

Mange af forslagene til projekter under temaarbejdet har især til formål at imødekomme især de unge og de ældres levevilkår og afhængighed af en fungerende landsby. De bør derfor indgå heri som led i præciseringen af,

hvad skal der til for at bevare landsbyen som sådan – og også hvilke projekter, der har derfor behov for offentlig støtte og i hvilket omfang. Er der nogle projekter, vi mangler…

 

forv. Finans.

 

10 Rulleskøjtecenter 

Undersøgelse af grundlag

 

11 Internetcafe 

Undersøgelse af grundlag

 

12 "Børnecenter" 

Undersøgelse af grundlag

 

13 Hjemmeside for Allesø

Udarbejdelase af hjemmeside 2000/2001

 

14 Dyr- og kreaturklubber

Undersøgelse af interesse

 

15 Klub for 13-17 årige

Undersøgelse af grundlag

 

16 Forbedre fysiske rammer på Spurvelundskolen

Undersøgelse af muligheder

 

17 Spurvelundskolen som samlingsted

Udarbejdelse af concept

 

18 Internetshop for ældre

Undersøgelse af muligheder

 

19 Fællesbil og

delebil for ældre

Undersøgelse af interesse 2000

 

20 Information for ældre

Undersøgelse af behov

 

21 Jobs for ældre 

Undersøgelse af interesse 2000

 

22 Samling af skole-of sportstilbud

Undersøgelse af muligheder

(Spurvelundskolen og Allesø Gymnastik Forening AGF)

 

23 Flere fester

 Undersøgelse af behov

 

24 Opslagstavler 

Opsætning af tavler i Allesø og

Broby 2001

 

25 Fællesantenne

Undersøgelse af interesse.

 

26 Ældreboligtilbud 

Modeller for etablering af boliger

undersøges

 

18

 

Forslag til retningslinjer for udvikling

 

3. KULTURELT

 

· ved at støtte og bevare grundlaget for foreninger (skole) og lignende aktiviteter

 

Forslag til retningslinjer for udvikling

 

4. ERHVERVS- OG MILJØMÆSSIGT

 

· ved at sikre en anvendelse af byen, der bygger på en forståelse af fx placering af vognmand i byen (miljø,trafik, støj) og etablering af erhverv, der skaber forbindelse mellem folk i byen.

Erhvervsvirksomhederne – både de eksisterende samt eventuelle fremtidige – spiller en stor rolle for at kunne fastholde karakteren af en levende, levedygtig og økonomisk bæredygtig landsby. Vi har derfor behov for at få et overblik over vores virksomheder og en forståelse af, hvordan de ser på fremtiden, og hvilke planer og behov de

Formålene med interviewene skulle derudover være at sætte denne viden ind i en større sammenhæng, så vi med udgangspunkt også i de eksisterende erhvervstyper i området kan komme forslag til, hvordan vi kan bruge den bestående bygningsmasse med mange tomme landbrugsbygninger. 

 

Nedenstående giver et eksempel på, hvordan interviewene kan sammenfattes og aflæses mere generelt. En umiddelbar søgning på virksomhedsregistreringsnumre (SE-nr.) i Allesø-området viste langt over 50 tilmeldte firmaer. Det indikerer, at ca. hver 2-3 husstand i landsbyen driver eller er tilknyttet en virksomhed under en eller

anden form. Interviewene afklarede dog entydigt, at det nok siger mere om vores administrationssamfund og skatte– og momslovgivning end om det reelt lokalt aktive og produktive virksomhedsniveau.

 

Antallet af sådanne virksomheder i lokalområdet kunne herefter reduceres til 15-20, der omfatter fra detailhandel og service som slagter, konfektion, møbler, bilværksted, frisør og konsulentvirksomhed til landbrug og gartnerier,

vognmand m.v. som de største lokale arbejdspladser. Udover slagterens dagligvareudsalg er der ingen indkøbsmuligheder i Allesø i dag. Efter 30 års drift er spørgsmålet dog, hvor længe dette vil vare ved, idet der ikke er planer om generationsskifte.

 

Interviewene viser i øvrigt, at den typiske virksomhed:

· er personligt ejet. Det er overskueligt og der er ingen store ambitioner om vækst, men snarere om at fastholde

det stabile niveau, der synes at passe med en lokalbaseret kundekreds eller nærheden til engros-ledet som GASA, slagterier/sukkerfabrik m.v.

· er velfunderet og en del er grundlagt for 20-30 år siden på baggrund af en lokal tilknytning. Hovedparten af disse virksomheder har styr på generationsskiftet, der forventes indenfor de næste 5-10-15 år.

· grundlaget indenfor de sidste år er placeret i Allesø ved et tilfælde. Der var ledige velegnede lokaler, måske nogen, man kender som naboer m.v. – og man bliver så siden engageret i lokalsamfundet, Hallen o.lign.

· alternativt er den etableret af en aktiv "ældre på arbejdsnedtrapning", hvor enten hobbyen er ved at udvikle sig til et levebrød eller arbejdslivets erfaringer kan sælges som konsulentydelser.

· ikke har behov for yderligere rådgivningsbistand. De har gode lokale revisorer og advokatbistand – og oplever selv at have et EDB-kommunikationsniveau, der passer med virksomhedens størrelse.

 

NR. Beskrivelse (max. Linjer) Budget

 

forv. Finans.

 

27 Kunst og musik

Registrering af egnede steder/lokaler

 

28 Fastholdelse af lokale klubber

Undersøgelse af behov

 

29 Legeplads v.forsamlingshuset i Allesø

Oplæg til legeplads

 

30 Modernisering af forsamlinghuset

Undersøgelse af muligheder

 

31 Allesøhallen 

Udvidelse af hallen som sportscenter - idéen undersøges

 

32 Kirken og lokalområdet

Undersøgelse af samarbejdsmuligheder

 

33 Mindesmærke om Allesø

Oplæg til mindesmærke udarbejdes

 

34 Kælkebakken 

Aftale om brugsret undersøges

 

35 Skøjteplads 

Aftale om brugsretten og

indretning undersøges

 

Forventet tidsplan

 

Indsats / Projekt

 

19

 

Det kan således konkluderes, at nærheden til Odense indtil videre ikke har betydet en komparativ fordel i valg af, hvor man vælger at etablere sig med sin virksomhed og/eller familie. Påfaldende er ligeledes de mange udtalelser omkring båndene til lokalmiljøet eller rettere – mangel på samme fra et driftsmæssigt synspunkt. Ansættelser af såvel faglært som ufaglært arbejdskraft, sker ikke umiddelbart udfra hensyn om nærhed til arbejdspladsen. Men det kunne det måske nok, lyder tilbagemeldingerne.

 

4. Helhed og sammenhæng i initiativer og planlægning

 

4.1 Lokalplanens afgrænsning

 

Normalt afgrænses en lokalplan til den mere bymæssige bebyggelse.

Allesø ligger og er opstået i nær tilknytning til det omkringliggende landskab – og det har stor betydning – turismemæssig og rekreativ -, at landsbyen bevares i sammenhæng hermed. Projekter og initiativer er foreslået netop

Der henvises her til NEPCONs rapport om naturværdierne, der omfatter forslag til retningslinier samt forslag til projekter, der kan gennemføres – i lighed med de andre punkter.

 

NR. Beskrivelse (max. Linjer) Budget

 

47 Skovplantning 

Muligheder for skovplantning undersøges

 

48 Forbedring af naturgrundlaget

Forslag til genetablering af markhegn,udvidelse af eksisterende markhegn og genopretning af vandhuller

 

49 Gadekær

 Forslag til genopretning af eksisterende og etablering af nye

udarbejdes

 

50 Træplantning 

Forslag til beplantning - f.eks. På Beldringevej og Søhusvej udarbejdes

 

Forventet

 

tidsplan

 

Indsats / Projekt

 

38 Week-end kiosk

 Grundlag og økonomi undersøges.

 

39 Kro Grundlag og marked undersøges

 

40 Rideskole

Grundlag og marked undersøges

 

41 Gårdbutikshandel Grundlag for koordinering og information

undersøges

 

42 Detailsalg hos gartnere

Mulighed undersøges

 

43 Botaniske have Koncept udarbejdes hos eksist. gartneri

 

44 Erhvervsundersøgelse

Mulighed for assistance og markedsføring undersøges

 

45 Nyt liv i gamle bygninger

projektforslag for genanvendelse af tomme bygninger

 

46 Allesø som kunstnerlandsby

Grundlag undersøges

 

20

 

4.2 SAMLET INDSATS– OG BUDGETOVERSIGT 

 

med tidsplan over f x de næste 4 år

 

Oversigten over projekter under de enkelte punkter omfatter i alt 50 projektforslag, store som små i uprioriteret rækkefølge.

En stor del af projekterne kan udføres indenfor nogle økonomiske rammer, som vi selv til en vis grad kan finansiere lokalt eller lignende – og andre igen har direkte relation til den kommunale politik og budgetplanlægning.

Uanset finansieringsformen forventer vi i den kommende tid fx at kunne gennemføre en række projekter og i 2001 prioritere den/det kommende indsats/projekt, som nu skal prioriteres og udfyldes.

 

 

5. "Hvordan kommer vi videre ?"

 

 

Udviklingsplanen (som den fremgår her i udkast) har været præsenteret på et borgermøde den 23. November 2000 i Allesø forsamlingshus, hvor der var ca. 50 beboere til stede.

Som introduktion til mødet lå det styregruppen og den samlede borgerforenings bestyrelse meget på sinde, at "vi hører stadig sammen". Næsbyhoved Broby, Skovshøjrup og Allesø fungerer fortsat som et lokalsamfund med masser af gamle bånd og traditioner for samarbejde, der i dag overlever på tværs af administrative grænser og planlagt udvikling. Skolen er et vigtigt omdrejningspunkt i lokalsamfundet for alle.

Sammen med idrætsforeningen AGF forbliver de væsentlige forudsætninger for, at vi fortsat hører sammen.

Arbejdet med Plan Allesø har især drejet sig om Allesø, men det væsentligste var og er her at pointere, at borgerforeningen kun ser dette som en første etape.

Nedenstående organisationsmodel blev derfor drøftet på borgermødet, og vil tjene som arbejdsgrundlag for den kommende tid.

 

 

 

Vi håber mange vil deltage i realisering af kommende projekter og aktiviteter, som understøtter planen. Udkast til udviklingsplanen og dermed også til en lokalplan har ikke været sendt ud til den enkelte husstand. Rapporterne omkring delprojekterne samt udviklingsplanen har dog været tilgængelig før mødet på www.lokalinformation.dk (herefter se under Allesø) og var ophængt i stort format

under mødet. Mødet gav anledning til en god debat omkring især konsekvenserne af en planlægning – fordele og ulemper – og nødvendigheden af fortsat aktiv deltagelse fra lokalsamfundet.

 

Odense kommunes tilbud om at sammensætte en tværsektoriel gruppe på tværs af de forskellige forvaltninger til at indgå i et samarbejde  på lige fod med lokale folk omkring en ny type af plan for Allesø blev derfor vel modtaget. Som opfølgning på borgermødet – og som afslutning på den første fase af PLAN Allesø blev ligeledes besluttet, at styregruppen i nærmeste fremtid sender endnu et nyhedsbrev til samtlige beboere, der fortæller "hvordan vi kommer videre": 

- hvordan man har forestillet sig det organiseret,

 - hvilke grupper er i gang og 

- hvem skal man henvende sig til, hvis man vil være med! 

 

Ved samme lejlighed skal der fortælles særskilt omkring lokalplan-gruppen og det videre forløb med mulighed for indflydelse og orientering m.v.

 

Ovenstående er Plan Allesø i en lettere redigeret udgave.

 

Lars Bjørnsten 25-6-2002

 

 

 

Plan Allesø . Vil du læse afrapporteringen til Indenrigsministeriet 'Forslag til Udviklingsplan for Allesø' kan du klikke her:  Rapporten er i PDF format.
Rapporten indeholder diverse del-rapporter, samt afsluttende regnskab.

 

 

 

 

Copyright ©  2007-2008    www.odensea.dk